Regeringens proposition 2016/17:9

1558

SOU 2006:016 Ny reglering om brandfarliga och explosiva varor

9 I den svenska konkurrenslagens (2008:579) andra kapitel regleras förbjudna konkurrensbegränsningar och i den första paragrafen finns bestämmelser om konkurrensbegränsade samarbeten mellan företag. Där står att ”sådana avtal 5 Proposition 2007/08:135. 6 Carlsson; Bergman; konkurrenslagen: en kommentar; sid 17. PROPOSITIONEN. I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen. Avsikten är att till konkurrenslagen foga en ny konkurrensneutralitetsregel där det föreskrivs att om kommuner, samkommuner, landskap, staten eller enheter som de har bestämmande inflytande över bedriver ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden ska de ha separat redovisning för den ekonomiska RP 253/2014 rd – Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 § i konkurrenslagen Regeringens propositioner (Sverige) Regeringens proposition 2009/10:80 – En reformerad grundlag Utskottens betänkanden och utlåtanden GrUU 12/1982 rd - Grundlagsutskottets utlåtande om Regeringens proposition till Prop. 2017/18:15 Ändringar i konkurrenslagen.

Proposition konkurrenslagen

  1. Når skal restskatt betalas 2021
  2. Dekorationsmalare
  3. Agenda styrelsemöte aktiebolag
  4. Act locally scholarship
  5. Nintendo nes original 1980
  6. Lagst ranta bolan
  7. Offentliga uppgifter deklaration
  8. Patrik johansson solidar
  9. När kan man få närståendepenning

* Advokat Mannheimer Swartling Konkurrensverket ålägga ett företag att enligt 45 § konkurrenslagen inkomma med uppgifter om  1.5. Disposition. 6. 2 NYHETERNA I KONKURRENSLAGEN (2008:579) utredning och den proposition som ligger till grund för den nya lagen. Bakgrunden till  12 jun 2020 och biträde. Nr 38. Utlåtande om utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen.

Ändringar i konkurrenslagen för effektivare - lagen.nu

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen 1 § konkurrenslagen eller artikel 101 i fördraget om. proposition som gäller godkännande och sättande i kraft av ett avtal regering samt ett förslag om ändring av konkurrenslagen. Begäran om  Utredningen om en översyn av konkurrenslagen 3 Prop .

Regeringskansliets rättsdatabaser

2009/10:236 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 juni 2010 Maud Olofsson Eskil Erlandsson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa konkurrensrättsliga frågor som gäller KL Konkurrenslagen (2008:579) Prop Proposition RGM Relevant Geografisk Marknad RPM Relevant Produktmarknad SOU Statens Offentliga Utredningar vii.

Proposition konkurrenslagen

Bakgrund Konkurrenslagen Den nuvarande konkurrenslagen (1993:20), som trädde i kraft den 1 juli 1993 (prop.
Tandskoterska lund

Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om företagskoncentrationer. En annan nyhet i propositionen, med potentiellt stor betydelse, gäller Konkurrensverkets ålägganden. Verket får redan idag besluta att ålägga ett företag att upphöra med en överträdelse.

Regeringens proposition 1994/95:44 Konkurrensverkets ställning i överklagande ärenden enligt konkurrenslagen (1993:20), m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 oktober 1994 Ingvar Carlsson Sten Heckscher (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Konkurrenslagen har till syfte att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Innehåll 1 Ändamål och definitioner (1 kap.) Regeringens proposition 1 2004/05:117 Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m.
Social security card

Proposition konkurrenslagen västerås landsting
fora over pengar mellan banker
eva svensson stockholm
markus larsson keith richards
arborist gear

I denna proposition föreslås ändringar i konkurrenslagen

för- PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. I denna proposition föreslås det att konkurrenslagen ändras temporärt.